Feestzaal den Bakker Algemene voorwaarden

1. De facturen zijn, tenzij anders vermeld, contant betaalbaar op de zetel van Kokkerel bvba of op de door haar aangeduide bankrekening uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 

2. Klachten of bezwaren m.b.t. de in rekening gebrachte diensten of prestaties dienen aangetekend te worden gemeld binnen de acht dagen na factuurdatum.  Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

3.Vanaf de vervaldag en door het eenvoudig bereiken van de termijn is op de facturen van rechtswege een interest verschuldigd van 1,5 % per begonnen maand vanaf de factuurdatum en dit zonder enige ingebrekestelling.


4.Bovendien wordt het niet-betaalde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van €125. Dit geldt als een forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

5.Kokkerel bvba heeft van rechtswege het recht om bedragen die zij voor rekening van haar opdrachtgever ontvangt of in bewaring heeft aan te wenden tot delging van openstaande facturen, zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke kennisgeving vereist is.

 

6.In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbank en Vredegerechten van Turnhout bevoegd.

png-facebook-icon-3.png

Feestzaal den Bakker

Bochtenstraat 2

2310 Rijkevorsel

info@denbakker.be

03 314 15 12

© 2020 Feestzaal den Bakker